กฎหมายเกี่ยวกับวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

คณะกรรมการการจัดการความรู้ หน่วยงาน สถาบันภาษาศาสตร์

เพื่อให้การทำงานตามพันธกิจของสถาบันฯ สามารถเป็นไปด้วยความราบรื่นและไม่เกิดผลกระทบหรือมีผลกระทบน้อยที่สุดต่อตัวของบุคลากรเองและงานที่ได้รับมอบหมายนั้น ทางสถาบันฯ จึงจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องของวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออกประเทศ ให้กับเจ้าหน้าที่ของทางสถาบันภาษาศาสตร์อยู่เสมอ
ดังนั้น สถาบันภาษาศาสตร์ จึงได้จัดทำเล่มความรู้ฉบับนี้ขึ้นมาเพิ่มเติมจากเล่มเดิม(ฉบับที่3 เพื่อให้บุคลากรที่พำนักอยู่ในประเทศไทยและบุคลากรที่กำลังจะเดินทางเข้าออกประเทศ สามารถทำความเข้าใจและค้นหาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทยได้

Tags: No tags

Comments are closed.