กฎหมายเกี่ยวกับวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

คณะกรรมการการจัดการความรู้ หน่วยงาน สถาบันภาษาศาสตร์

ตามที่ทราบกันว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันนั้น ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนรวมถึงเศรษฐกิจและระบบการทำงานทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างมาก อีกทั้งรัฐบาลไทยประกาศให้มีมาตรการในการดูแลควบคุมการเข้า-ออกของผู้ที่จะเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือประชาชนคนไทยก็ตาม จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค (COVID-19)

จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ส่งผลกระทบต่อบุคลากรที่อยู่ต่างประเทศและต้องการที่จะเดินทางกลับเข้ามาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานดังนั้นสถาบันภาษาศาสตร์จึงจัดทำเล่มความรู้นี้ขึ้น เพื่อให้บุคลากรของสถาบันฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินการด้านงานวีซ่าและใบอนุญาตทำงานต่อไป

Tags: No tags

Comments are closed.