กระบวนการขอจริยธรรมการวิจัยในคน

คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อันเนื่องมาจากประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นั้น ส่งผลให้บุคลาการทางการศึกษาต้องพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ผนวกกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ซึ่งมีการกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรว่าจะต้องมีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ จึงเป็นเหตุให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องผลิตผลงานจัย เนื่องจากงานวิจัย เป็นหลักเกณฑ์หนึ่งของการนาไปสู่การขอตาแหน่งทางวิชาการ และเป็นผลงานทางวิชาการที่ประจักษ์เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน ซึ่งสามารถสะท้อนถึงคุณภาพของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้การวิจัยในปัจจุบันจาเป็นต้องขอจริยธรรมการวิจัยในคน ซึ่งได้กาหนดให้เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมเมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา โดยสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ ได้เริ่มจัดตั้งหน่วยงานการขอจริยธรรมการวิจัยในคนขึ้นมาโดยเฉพาะ ดังเช่นประกาศคาสั่งมหาวิทยาลัยพายัพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนดังกล่าว ซึ่งสามารถเป็นหลักประกันได้ว่า นักวิจัยทุกคนมีผลการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของจริยธรรมการวิจัยในคน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้จัด โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบการจัดการความรู้จากการวิจัยแก่คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ “กระบวนการขอจริยธรรมการวิจัยในคน” ไปประยุกต์ใช้ได้จริง อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคนของอาจารย์ในคณะฯ ให้ดีขึ้นต่อไป

Tags: No tags

Comments are closed.