การขอทุนวิจัยภายในและภายนอก

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์

เนื่องจากในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์มีผลงานด้านบทความวิชาการ จำนวน 27 ชิ้น มีผลงานวิจัยจำนวน 6 ชิ้น และเงินทุนที่ได้การสนับสนุนวิจัยยังไม่บรรลุเป้าหมายของเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ประเมินฯจึงแนะนำว่า ควรสนับสนุนการขอทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกให้คณาจารย์ในคณะให้มากขึ้น ประกอบกับ คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการฯ ปี 2565 ได้ทำการสำรวจความต้องการพัฒนาตนเองด้านการวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการของคณาจารย์ในคณะฯ พบว่า การกำหนดหัวข้อวิจัยที่ส่งผลกระทบต่อสังคม เป็นประเด็นที่ถูกนำเสนอมากเป็นอันดับหนึ่ง และการขอทุนวิจัยภายนอก เป็นอันดับสอง
คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการ จึงได้วางแผนและดำเนินการจัดการความรู้ในประเด็น “การขอทุนวิจัยภายในและภายนอก” โดยกำหนดหัวข้อ “การกำหนดหัวข้อวิจัยที่ส่งผลกระทบต่อสังคม” เป็นหัวข้อย่อยของหัวข้อการขอทุนวิจัยภายนอก เพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาตนเองของคณาจารย์ในคณะฯ ด้านการวิจัย เพื่อคณาจารย์จะได้ทราบถึงความหมาย ขั้นตอน และกระบวนการทั้งหมดของการขอทุนวิจัยภายในและภายนอก และสามารถใช้เป็นแนวทางเพิ่มเติมในการขอทุนวิจัยได้ในอนาคต

Tags: No tags

Comments are closed.