การขอสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ

คณะกรรมการวิชาการ วิจัย และการจัดการความรู้ คณะนิเทศศาสตร์

สาขานิเทศศาสตร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2532 และในปี พ.ศ. 2551 คณะนิเทศศาสตร์ดาเนินการในรูปแบบการเป็นคณะ ปัจจุบันมีคณาจารย์จานวน 15 คน เจ้าหน้าที่ 5 คน แต่กลับมีผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพายัพ มีจานวนไม่ถึง 20 เล่ม คณาจารย์บางท่านตั้งแต่เข้ามาเป็นอาจารย์ประจาไม่เคยผลิตผลงานวิจัยเลย คณะกรรมการวิชาการ วิจัยและการจัดการความรู้ คณะนิเทศศาสตร์จึงได้ค้นหา สาเหตุและปัญหาของคณะจารย์ที่ยังไม่เคยผลิตผลงานวิจัย และพบว่าอาจารย์นันทพร ผลอนันต์สนใจที่จะขอสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ แต่ยังขาดประสบการณ์และความรู้ในหลายๆ ด้าน ผศ.กรณิการ์ รักธรรมจึงเสนอตัวที่จะทาวิจัยร่วมกับอาจารย์นันทพร คณะกรรมการวิชาการ วิจัยและการจัดการความรู้จึงได้ร่วมกันประชุมกระบวนการจัดการความรู้เรื่อง “การขอสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ” เพราะมีความเห็นว่าองค์ความรู้นี้มีความสาคัญมาก เพราะการวิจัยเป็นวิธีหาคาตอบด้วยกระบวนการที่เชื่อถือได้ เพิ่มพูนความรู้ใหม่ ทาให้ค้นพบกฎหรือทฤษฎีตลอดจนการประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจาวันและการทางาน นอกจากนี้ยังเป็นพันธกิจหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจึงให้ความสาคัญกับการสนับสนุนให้บุคลากรทางานวิจัยมากขึ้น
ด้วยเหตุนี้การจัดการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง “การขอสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ” จึงเป็นการประมวลความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ที่ประสบการณ์การทาวิจัย อันได้แก่ผศ.ดร.สุธิดา พัฒนศรีวิเชียร และ ผศ.จิรภัทร กิตติวรากูล อีกทั้งอาจารย์ทั้งสองยังเป็นผู้ที่เคยขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นผู้แบ่งปันความรู้ รวมถึงกลั่นกรองความรู้ในครั้งนี้

Tags: No tags

Comments are closed.