การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยเน้นการมีส่วนร่วม (Active Learning)

คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้ทุกคณะวิชาต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนจากการเรียนในชั้นเรียนเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์มีข้อจากัดในเรื่องการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นด้านการลงมือปฏิบัติจริง การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการแสดงความเห็นและการอภิปราย คณะกรรมการจัดการความรู้จึงได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณาจารย์ในคณะ เพื่อรวบรวมความรู้และค้นหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยเน้นการมีส่วนร่วม (Active Learning) เพื่อเป็นแนวทางให้แก่คณาจารย์ในคณะฯ นาไปปรับใช้กับการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ

Tags: No tags

Comments are closed.