การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการสอบออนไลน์

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้
1) อาจารย์เนตรดาว ธงซิว กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
2) อาจารย์ ดร. กาญจนา ใจจ้อย กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ ธรรมจินดา กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

Tags: No tags

Comments are closed.