การจัดทาเอกสารคาสั่งและประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ การจัดทาหนังสือภายนอกและหนังสือภายใน การจัดทาเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยพายัพ

คณะกรรมการการจัดการความรู้ สานักงานอธิการบดี

สืบเนื่องจากในปีการศึกษา 2563 มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่งานสารบรรณของสานักงานอธิการบดี ได้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุงานก่อนอายุครบ 60 ปี ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 และสานักงานอธิการบดี ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่โครงการพี่เลี้ยงและบุคลากรใหม่ซึ่งย้ายมาจากหน่วยงานอื่น (นางอัญญรัตน์ ไชยศิริ) เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านงานสารบรรณ 2 ประเด็นความรู้ คือ การจัดทาเอกสารคาสั่ง/ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ และเอกสารประกอบการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ โดยได้จัดทาเป็นเล่มองค์ความรู้และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสานักงานอธิการบดี เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษา ทบทวน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ต่อมาในปีการศึกษา 2564 สานักงานอธิการบดี ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบงานสารบรรณผ่านโครงการพี่เลี้ยง โดยระหว่างปีได้รับการโอนย้ายบุคลากรมาจากหน่วยงานอื่น (นางสาวปรารถนา จงตรอง) จึงกาหนดประเด็นความรู้ใหม่อีก 3 ประเด็น คือ ระบบงานสารบรรณรับเข้า-ส่งออก การจัดทาหนังสือออกและหนังสือโต้ตอบ และการจัดเก็บเอกสารและการทาลายเอกสาร และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมกัน โดยจัดทาเป็นเล่มองค์ความรู้และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสานักงานอธิการบดี

และในปีการศึกษา 2565 มีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่งานสารบรรณ (นางสาวปรารถนา จงตรอง)ลาออกเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น และได้รับบุคลากรใหม่เพื่อทดแทนอัตราเดิม (นางสาววราภัสร์ ดวงฤทธิ์ธวัฒน์)จึงได้กาหนดแผนจัดการความรู้และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นความรู้ที่เป็นงานสาคัญและเร่งด่วน
โดยนาองค์ความรู้เดิมมาปรับข้อมูล เนื้อหา และขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน 3 ประเด็นความรู้ คือ
1) การจัดทาคาสั่งและประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ
2) การจัดทาหนังสือภายนอกและหนังสือภายใน
3) การจัดทาเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยพายัพ
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะดาเนินการอย่างต่อเนื่องไปในปีการศึกษาถัดไป เพื่อเป็นการทบทวน และปรับปรุงขั้นตอนการดาเนินงานในระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

Tags: No tags

Comments are closed.