การจัดทาเอกสารคาสั่ง/ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ และ เอกสารประกอบการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

คณะกรรมการการจัดการความรู้ สานักงานอธิการบดี

เนื่องจากบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านระบบงานสารบรรณของสานักงานอธิการบดี ได้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุงานก่อนอายุครบ 60 ปี และมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จึงมีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยจัดทาโครงการพี่เลี้ยงให้กับผู้ที่จะมาปฏิบัติงานด้านระบบงานสารบรรณของสานักงานอธิการบดี และในปีการศึกษา 2563 ได้กาหนดให้มีการจัดทาองค์ความรู้ด้านระบบงานสารบรรณ 2 ประเด็นความรู้ คือ การจัดทาคาสั่ง/ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ และการจัดทาเอกสารประกอบการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะดาเนินการอย่างต่อเนื่องไปในปีการศึกษา 2564 เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ของการปฏิบัติงานด้านระบบงานสารบรรณ และถ่ายทอดให้กับผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งงานสารบรรณ

Tags: No tags

Comments are closed.