การจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ด้วยสำนักแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมุ่งสู่คุณภาพในระดับดีขึ้นไป และในปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพายัพได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 6 การบริหารของฝ่าย/หน่วยงานเพื่อกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ เกณฑ์ข้อ 1 มีการจัดทำกระบวนการดำเนินงาน (Work Procedure) และขั้นตอนการดำเนินงาน (Work Instruction ) และการทำงานครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องเร่งสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรของสำนักแผนฯ เพื่อสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวให้กับหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
สำนักแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงเล็งเห็นว่าควรมีการจัดการความรู้ในเรื่อง “การจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน” จึงได้กำหนดเป็นประเด็นความรู้ของสำนักฯ ปีการศึกษา 2563 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยในเรื่องการพัฒนางาน (การประชุมสำนักแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 9/2563 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 มติที่ 12/2563)

Tags: No tags

Comments are closed.