การจัดทำคู่มือปฏิบัติการ ปี 2564

คณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักพัฒนานักศึกษา

ด้วยสำนักพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานให้บริการบุคลากร นักศึกษา ในด้านสุขภาพ ด้านการทำกิจกรรม ด้านวินัยนักศึกษา รวมทั้งในเรื่องของให้บริการงานทุนการศึกษาด้วย ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้อง ให้บริการกับผู้รับบริการทุกกลุ่ม ทั้งอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยพายัพ ในปีการศึกษา 2564ที่ผ่านมา ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดทำคู่มือปฏิบัติการ โดยบุคลากรทุกคนเป็นผู้แบ่งปันความรู้ในทุกงานที่ให้บริการ
สำนักพัฒนานักศึกษา จึงเห็นว่าควรมีการจัดการความรู้ในเรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติการ เพื่อให้บุคลากรในสำนักพัฒนานักศึกษา ทุกคนสามารถทำงานแทนกันได้ ในกรณีที่มีบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน ไม่สามารถให้บริการในช่วงเวลาที่มีผู้มาขอรับบริการ จะได้ให้บริการแทนได้อย่างทันท่วงที

Tags: No tags

Comments are closed.