การจัดทำระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการการจัดการความรู้ หอพักหญิงอัลฟาและหอพักชายโอเมกา

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ทำให้เจ้าหน้าที่ได้ตระหนักถึงภาระงานและปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รู้ขอบเขตของการปฏิบัติงานและสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที เพื่อประสิทธิภาพในการบริการนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักหญิงอัลฟาและหอพักชายโอเมกา

Tags: No tags

Comments are closed.