การจัดเรียงหนังสือบนชั้น

คณะกรรมการการจัดการความรู้ สานักหอสมุด

แผนกบริการสนเทศจะมีบุคลากรเกษียณอายุงานในปีการศึกษา 2566 จำนวน 1 คน ส่งผลให้แผนกฯ ต้องมีการเตรียมการให้บุคลากรที่เหลืออยู่เรียนรู้งานจากคนที่จะเกษียณอายุ หรือเตรียมสรรหาบุคลากรมาทดแทน เพื่อให้ผู้ที่มาปฏิบัติงานทดแทน หรือบุคลากรใหม่ เกิดการเรียนรู้และทำความเข้าใจในงาน สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น แผนกบริการสารสนเทศจึงเห็นถึงความสำคัญที่จะจัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานจัดเรียงหนังสือบนชั้น เพื่อเป็นการเก็บองค์ความรู้และสอดคล้องกับนโยบายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย

Tags: No tags

Comments are closed.