การต่อยอดการนิเทศเป็นผลงานวิชาการ

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ ธรรมจินดา
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา ปัญโญใหญ่
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

Tags: No tags

Comments are closed.