การทำแบบประเมินความพึงพอใจ โดยระบบ Google Form และสูตรการประมวลผล โดย MS-Excel

คณะกรรมการการจัดการความรู้ หอพักหญิงอัลฟาและหอพักชายโอเมกา

เนื่องจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีได้มีการพัฒนามากขึ้น ทำให้ต้องพัฒนาการทำงานและเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อสอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ทำให้เจ้าหน้าที่ได้ตระหนักถึงภาระงานและปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รู้ขอบเขตของการปฏิบัติงานและสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที เพื่อประสิทธิภาพในการบริการนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักหญิงอัลฟาและหอพักชายโอเมกา

Tags: No tags

Comments are closed.