การนิเทศออนไลน์

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถือเป็นวิกฤตสุขภาพจากโรคระบาด ซึ่งดำเนินอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน สามารถติดต่อระหว่างคนสู่คนผ่านทางละอองฝอยได้ง่าย แพร่กระจายการติดเชื้อได้รวดเร็ว ยากต่อการควบคุม ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลง มีมาตรการการปิดเมือง (Lockdown) ให้ทุกคนเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) สั่งหยุดงานหรือให้ทำงานที่บ้าน (Work from home) เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ และสำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้กักตัวเอง (Self-quarantine) เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมทั้งการดำเนินงานของหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาทุกระดับ โดยการระบาดของโรคในแต่ละระลอกส่งผลให้มีการงดการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัว (Face-to-face) มีการปรับการเรียนการสอนภาคทฤษฎีเป็นแบบออนไลน์ และงดภาคปฏิบัติในแหล่งฝึกทั้งในโรงพยาบาล หน่วยบริการสุขภาพ และชุมชน ไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคจะเบาบางและสถานที่ฝึกปฏิบัติอนุญาต
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระลอกใหม่นี้ ส่งผลให้มีการระงับการฝึกปฏิบัติในแหล่งฝึกอย่างต่อเนื่อง คณะจำเป็นต้องมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการในสังคมปกติวิถีใหม่ (New normal society) โดยให้มีการนำการเรียนการสอนแบบออนไลน์มาใช้ในการสอนภาคปฏิบัติ
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่ผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคคลที่มีวิชาการก้าวหน้า รู้จักพัฒนา คุณธรรมนำใจ รับใช้สังคม ยึดหลักสัจจะ-บริการด้วยน้ำใจไมล์ที่สอง โดยดำเนินการตามภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การเรียนการสอนเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของสถาบันระดับอุดมศึกษา ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคได้ดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตให้กับคณาจารย์ของคณะมาอย่างต่อเนื่องด้วยรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย โดยการจัดการความรู้เป็นรูปแบบหนึ่งที่ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นตามประเด็นความรู้ มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร นำไปปรับใช้ในการปฏิบัติจริง ทั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่พัฒนาคณะไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคมีแนวทางในการกำหนดขอบเขตของการจัดการความรู้ ดังนี้
1. เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและสังคม หรือนำไปสู่การสืบสาน สร้างความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม โดยการบูรณาการการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป้าประสงค์ที่ 2.1 เพื่อส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยที่หลากหลาย งานวิจัยเชิงสหวิทยาการ และงานวิจัยที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม กลยุทธ์ 2.2.1 ส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการที่หลากหลาย งานวิจัยเชิงสหวิทยาการ หรือผลงานนวัตกรรม ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ 2.1.1 จำนวนผลงานทางวิชาการ ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการระดับมหาวิทยาลัย 15 จำนวนผลงานทางวิชาการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน เป้าประสงค์ที่ 5.2 เพื่อให้บุคลากรและผู้บริหารมีความพร้อมและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ 5.2.1 ส่งเสริมการจัดการความรู้ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ 5.2.1 จำนวนผลงาน/องค์ความรู้/นวัตกรรมที่พัฒนามหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการระดับมหาวิทยาลัย 39 จำนวนผลงาน/องค์ความรู้/นวัตกรรมที่พัฒนามหาวิทยาลัย
2. เป็นความรู้ที่สอดรับกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ ข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร และนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
3. เป็นความรู้ที่สำคัญต่อองค์กร เป็นความต้องการของคณาจารย์ส่วนใหญ่ของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เนื่องจากเป็นปัญหาขององค์กรที่ประสบอยู่ และสามารถนำกระบวนการจัดการความรู้มาช่วยแก้ปัญหาได้ โดยปีการศึกษา 2564 พบว่าคณาจารย์มีความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองและการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตเกี่ยวกับการนิเทศออนไลน์ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ที่ไม่สามารถจัดการนิเทศในแหล่งฝึกปฏิบัติได้
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการจัดการความรู้ เพื่อ
1) ให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศออนไลน์ ตามประเด็นความต้องการพัฒนาศักยภาพและการจัดการความรู้
2) พัฒนาศักยภาพด้านการผลิตบัณฑิตของคณาจารย์ สอดรับกับแผนพัฒนาบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
3) ดำเนินการด้านการจัดการความรู้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยพายัพ และตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา

Tags: No tags

Comments are closed.