การนิเทศออนไลน์

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรนุช ลาเซอร์
ศิษย์เก่าพยาบาลแมคคอร์มิค
วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ ธรรมจินดา
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
3) อาจารย์เนตรดาว ธงซิว
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
4) อาจารย์ขนิษฐา จันทน์เทศ
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา ปัญโญใหญ่
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ

Tags: No tags

Comments are closed.