การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วย การกำหนดภาระงาน ของอาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2564

คณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย

แรงบันดาลใจ
เพื่อให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่คณะวิชาและหน่วยงาน ภายใต้สังกัดฝ่ายวิชาการและวิจัย โดยเฉพาะงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามภาระงานของอาจารย์
จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว โดยกำหนดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วย การกำหนดภาระงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2564” ให้แก่บุคลากรสำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วย
การกำหนดภาระงานของอาจารย์

สถานการณ์ปัญหา
ด้วยให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วย การกำหนดภาระงานของอาจารย์
(คำสั่งมหาวิทยาลัยพาพยัพ ที่ 178/2564)
จึงเป็นเหตุผลอันสำคัญที่ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้น ตามรายละเอียดหลักการเหตุผล
และวัตถุประสงค์ของโครงการข้างต้น

Tags: No tags

Comments are closed.