การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนการสอน

คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ

ความเจริญอย่างรวดเร็วทางด้านวิชาการต่างๆ วิทยาการใหม่ๆ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวทางด้านหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิชา และส่งผลเป็นลูกโซ่ต่อไปถึงปัญหาการเรียนการสอน การเลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการสอน การทำความเข้าใจกับเนื้อหาสาระใหม่ๆ ของผู้เรียน จึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคโลกาภิวัตต์โลกมีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากระบบการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิมเพื่อให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ควรการผลิตและการพัฒนาสื่อใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เพิ่มมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษามีความสำคัญต่อการทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง

Tags: No tags

Comments are closed.