การผลิตผลงานวิชาการทางดนตรีเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

คณะกรรมการการจัดการความรู้ วิทยาลัยดุริยศิลป์

วิทยาลัยดุริยศิลป์ได้ระบุหัวข้อองค์ความรู้ด้านการทำวิจัย : การผลิตผลงานวิชาการทางดนตรีเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ มาจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยได้ร่วมกันประชุมกับคณาจารย์วิทยาลัยดุริยศิลป์ทั้งหมด เพื่อร่วมกันเลือกองค์ความรู้จากอาจารย์ที่มีความรู้ด้านการทำวิจัย ซึ่งได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรเศรษฐ์ อุดาการ เพื่อให้เป็นประธาน เนื่องจากอาจารย์ได้รับตำแหน่งทางวิชาการจากการทำผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรีและการเขียนบทความทางวิชาการ ทำให้สามารถเล่าและแบ่งปันประสบการณ์การทำผลงานทางวิชาการในแนวทางของดนตรี และแนะนำวิธีการต่างๆที่น่าสนใจ เพื่อให้อาจารย์ท่านอื่น ๆ ที่สนใจในการเขียนบทความทางวิชาการได้ศึกษาเพิ่มเติม จากการจัดการความรู้ที่ได้ทำมาตลอด 5 ปี ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทำผลงานวิชาการ ทำให้อาจารย์ประจำวิทยาลัยมีผลงานบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เพิ่มมากขึ้นจำนวน 5 ท่าน ดังนี้ อาจารย์ธวัช อัศวเดชาฤทธิ์ อาจารย์หัทยา เฮ็ฟเนอร์ อาจารย์ธัญลักษณ์ ภู่ริยะพันธ์ อาจารย์อัจฉรา อุ่นใจ คณาจารย์ยังมีความเห็นว่าควรจัดกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ในหัวข้อเดิมเนื่องจากอาจารย์หลายท่านมีประสบการณ์ในการทำผลงานวิชาการแตกต่างกันออกไปทำให้สามารถแบ่งปันความรู้ที่น่าสนใจให้เพื่อนร่วมงานได้ และยังมีความก้าวหน้าใหม่ๆด้านการทำผลงานวิชาการได้แก่ เรื่องการจริยธรรมการวิจัยในคน และการอบรมการจริยธรรมการวิจัยในคนแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจารย์และนักวิจัย โดยเฉพาะอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาควรจะทำความเข้าใจและเข้าอบรมเพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรเช่นกัน นอกจากนี้วิทยาลัยฯยังต้องมีการเตรียมความพร้อมให้คณาจารย์เพื่อเข้าใจกระบวนการนำผลงานวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์เพื่อเข้าสู่กระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการ
จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้จัดขึ้นในปีการศึกษา 2564 นี้ คณาจารย์ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้เห็นว่าสามารถนำไปใช้ในการทำผลงานทางวิชาการ และทราบแนวทางเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้ตรงและบรรลุวัตถุประสงค์ของหัวข้อในการทำผลงานทางวิชาการของตัวเองได้มากที่สุด โดยมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงมาช่วยให้คำแนะนำและปรับวิธีการและขั้นตอนในการทำผลงานทางวิชาการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และยังช่วยให้หลักสูตรสามารถเตรียมความพร้อมของอาจารย์เพื่อให้อาจารย์มีความสามารถเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ในอนาคตต่อไป

Tags: No tags

Comments are closed.