การผลิตผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่เทียบเท่างานวิจัย

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์

เนื่องจากประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2563 ได้กำหนดให้ “ผลงานวิชาการรับใช้สังคม” เป็นหนึ่งในผลงานวิชาการที่ใช้ขอกำหนดตำแหน่งได้ ซึ่งนับเป็นลักษณะงานรูปแบบที่ค่อนข้างใหม่และแตกต่างไปจากประกาศที่มีมาก่อนหน้านั้น ประกอบกับในปีการศึกษา 2564 นี้ คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการฯ ได้ทำการสำรวจความต้องการพัฒนาตนเองด้านการวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการของคณาจารย์ในคณะฯ พบว่า “การผลิตผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่เทียบเท่างานวิจัย” เป็นประเด็นที่ถูกนำเสนอมากเป็นอันดับหนึ่ง
คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการฯ จึงได้วางแผนและดำเนินการจัดการความรู้ในประเด็น “การผลิตผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่เทียบเท่างานวิจัย” เพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาตนเองของคณาจารย์ในคณะฯ ด้านการวิจัย เพื่อคณาจารย์จะได้ทราบถึงความหมาย ขั้นตอน และกระบวนการทั้งหมดของการผลิตผลงานวิชาการประเภทนี้ และสามารถใช้เป็นแนวทางเพิ่มเติมในการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการได้ต่อไปในอนาคต

Tags: No tags

Comments are closed.