การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์

คณะกรรมการวิชาการและการจัดการความรู้ คณะนิเทศศาสตร์

ช่องทางการติดต่อสื่อสารออนไลน์มีหลายรูปแบบให้เลือกใช้ตามวัตถุประสงค์ในการสื่อสารและความเหมาะสมของลักษณะงาน โดยส่วนใหญ่แล้วรูปแบบที่ถกเลือกมามักจะเป็น FB Group และ Line เพราะผู้สอนและผู้เรียนต่างคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีเครื่องมืออื่นที่มีความเหมาะสมกับการทางานแต่ละประเภท เช่น MS Team ที่สามารถรองรับการใช้งานได้ดีเพียงแต่ผู้สอนอาจจะไม่คุ้นเคย อ.ดร.นิคม เป็นผู้สอนที่มีความถนัดและสนใจทางด้านเทคโนโลยีมาโดยตลอด อีกทั้งยังเคยไปร่วมอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะกับการเรียนการสอนในยุคออนไลน์ จึงมีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้มาแบ่งปันความรู้ในครั้งนี้ อ.นฤมลเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สอนในหลายรายวิชา และมีการใช้เครื่องมือสื่อสารออนไลน์ในการเรียนการสอนมาโดยตลอด และมีการปรับใช้ตามเทคโนโลยีการสื่อสารที่เปลี่ยนไป ทาให้มีการบริหารจัดการชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี ทั้งสองท่านจึงสามารถนาความรู้เหล่านี้มาแบ่งปันให้แก่ผู้สอนท่านอื่นๆเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้นต่อไป ในบางครั้งเกิดปัญหานักศึกษาขาดเรียน ไม่ทราบว่ามีงาน หรือมีการนัดหมายใดๆจากผู้สอน ในบางครั้งไฟล์ที่ลงไว้ใน Line หายเพราะเกินระยะเวลา หรือ นักศึกษาบางคนไม่ชอบเปิดFB ควรเพิ่มช่องทางการเข้าถึงเพื่อให้เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

Tags: No tags

Comments are closed.