การลงรายการทางบรรณานุกรมของหนังสือ ตามรูปแบบ MARC21 ตอนที่ 3

แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สานักหอสมุดและหอจดหมายเหตุ

Tags: No tags

Comments are closed.