การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods research)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งฤดี วงค์ชุม อาจารย์ประจำ
กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
2) อาจารย์ ดร. ศุภนารี เกษมมาลา อาจารย์ประจำ
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

Tags: No tags

Comments are closed.