การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ตามแนวคิด DIKW Pyramid

คณะกรรมการการจัดการความรู้ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี

การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนที่สำคัญของการทำวิจัยเชิงคุณภาพ ความท้าทายของขั้นตอนนี้ที่พบเห็นในหมู่ผู้ทำการวิจัยทั้งอาจารย์และนักศึกษาคือความลุ่มลึกในการทำข้อมูลดิบที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ที่ละเอียดลึกซึ้ง

DIKW Pyramid เป็นแนวคิดที่แสดงให้เห็นกระบวนการที่ข้อมูลดำเนินไป โดย D – Data (ข้อมูลดิบ, I – Information (ข้อมูลประมวลผล, K – Knowledge (ความรู้ และ W – Wisdom (ปัญญา การใช้แนวคิดนี้เข้ามาอธิบายการวิเคราะห์ข้อมูลจะช่วยให้เห็นภาพกระบวนการที่ผู้วิจัยจะต้องทำกับข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลนั้นสามารถอธิบายปรากฏการณ์หรือตอบโจทย์วิจัย สามารถนำเสนอผลการวิจัยได้ชัดเจน และสามารถให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยนั้นได้

Tags: No tags

Comments are closed.