การสร้างและตรวจข้อสอบออนไลน์ ผ่าน google form

คณะทางานการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์

จากรูปแบบการใช้ชีวิตในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปทาให้กิจกรรมต่างๆในชีวิตประจาวันของเราพึ่งพาสื่อออนไลน์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลความรู้ การติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กร รวมไปถึงการเรียนการสอน เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้การเรียนการสอนของเราสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป การเรียนการสอนรวมไปถึงการวัดผลก็ควรมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้เรียนที่เปลี่ยนไปแล้ว โดยพฤติกรรมของผู้เรียนต้องการเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาไม่จากัดเฉพาะในชั่วโมงเรียนเท่านั้น ทางคณะกรรมการจัดการความรู้ จึงคิดว่าวิธีการนี้น่าจะเป็นประโยชน์แก่คณาจารย์ท่านอื่นๆ จึงได้จัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ “การสร้างและตรวจข้อสอบ ผ่าน google form” ขึ้น โดยหวังว่าคณาจารย์จะนาไปปรับใช้ในการเรียนการสอนสาหรับรายวิชาที่รับผิดชอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอนให้มาก

Tags: No tags

Comments are closed.