การสอนดนตรีของ Zoltán Kodály กับการเรียนการสอนรายวิชาดนตรีในระดับมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการการจัดการความรู้ วิทยาลัยดุริยศิลป์

ในการเรียนกลุ่มวิชาเอกบังคับของวิทยาลัยดุริยศิลป์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ต้องศึกษารายวิชา การอ่าน ฟัง เขียน (SIGHT - SINGING AND DICTATION I-IV) 2 (1–2–3) หน่วยกิต โดยเรียนต่อเนื่องกัน 4 ภาคการศึกษา คือวิชา ดยก.103 ดยก.104 ดยก.203 และดยก.204 ในรายวิชาเหล่านี้ มีหนังสือหลักที่ใช้คือ Kodály’s Reading Exercises จานวน 4 เล่ม คือ 333 Reading Exercises (Choral Method), 77 Two-part Excercises, 66 Two-part Excercises และ 55 Two-part Excercises หนังสือเหล่านี้ Zoltán Kodály ได้แต่งขึ้นเพื่อใช้เป็นแบบฝึกหัดเพื่อช่วยในการฝึกร้องเพลง โดยได้ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับจังหวะและทานอง ด้วยการผสมผสานดนตรีพื้นบ้านและบทกวีของชาวฮังการีเข้าด้วยกัน ซึ่งหนังสือชุดนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในโรงเรียน คณะนักร้องประสานเสียง และในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนวิชาดนตรี โดยเฉพาะที่วิทยาลัยดุริยศิลป์ ได้ใช้แบบฝึกหัดทั้ง 4 เล่มนี้ในการเรียนการสอนตั้งแต่เปิดสอนในปี 2517 จนถึงปัจจุบัน
คณาจารย์วิทยาลัยดุริยศิลป์ จึงเห็นว่าควรมีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการใช้วิธีการสอนแบบ Kodály โดยได้เชิญวิทยากรผู้ที่ได้รับการอบรมในหลักสูตร Kodály Certification Program. Don Wright Faculty of Music Western University เมือง London รัฐ Ontario ประเทศ Canada คือ ผศ.ดร.คณิเทพ ปิตุภูมินาค จากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความรู้กับคณาจารย์ของวิทยาลัย

Tags: No tags

Comments are closed.