การสอนออนไลน์ ให้ได้ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ที่ดี

คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะบัญชี และธุรกิจดิจิทัล

ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพนั้น ต้องอาศัยกระบวนการทางการศึกษาเป็นองค์ประกอบ ทางคณะฯ ตระหนักและได้ให้ความสำคัญต่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก จึงได้ระบุหัวข้อ การสอนออนไลน์ ให้ได้ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ที่ดี เป็นการรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ในการเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ร่วมกัน ต้องมีวินัยจากนักศึกษาที่จะฝักใฝ่ในการเรียนรู้ จากคณะกรรมการบริหาร คณะบัญชี เศรษฐศาสตร์และการเงิน และทางคณะกรรมการการจัดการความรู้ประจำปี 2564 ได้ร่วมกันประชุมเพื่อเลือกองค์ความรู้จากอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านของการสื่อสารด้านการเรียนการสอน ผ่านสื่อออนไลน์ มีส่วนสำคัญในการทำให้นักศึกษาสนใจและตั้งใจเข้าเรียนแม้จะเป็นการเรียนในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ คือ สถานการณ์แพร่ระบาดไว้รัส โควิด19 ที่จำเป็นต้องมีการเรียนรู้แบบอยู่กันห่าง ๆ แต่เรียนรู้ร่วมกันได้ มีการเรียนการสอนอย่างเป็นปกติได้ ผ่านการสื่อสารออนไลน์ อีกทั้ง เป็นการสร้างเสริมวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คณาจารย์ในคณะฯ สามารถนำไปปฏิบัติและปรับใช้ในการเรียนการสอน ในการจัดการสอบแบบออนไลน์ได้
ในการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์นั้น อาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับคณาจารย์บางท่านที่ไม่คุ้นเคยต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป บางครั้งสถานการณ์ที่คับขันแบบนี้ อาจจะทำให้นักศึกษาขาดเรียน ขาดการส่งงาน ขาดการทบทวนบทเรียนเท่าที่จำเป็น การเรียนการสอนที่ใช้การสื่อสารโดยการใช้สื่อออนไลน์ จะทำให้ลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ และยังเป็นการลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อได้อีกด้วย

Tags: No tags

Comments are closed.