การส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัยสู่ชุมชน

คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยพายัพมีการส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานด้านงานวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ คุณภาพด้านวิชาการ โดยสนับสนุนทุนวิจัยและการจัดอบรมต่าง ๆ แต่เนื่องด้วยปัจจัยหลายๆ ด้าน ทาให้อาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์ที่ยื่นขอทุนวิจัยมีจานวนน้อย และการบูรณาการงานวิจัยกับชุมชนยังมีไม่มาก ซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งตัวอาจารย์ผู้ทางานวิจัยจะได้นาความรู้ที่ตนมีนาไปเผยแพร่ให้แก่คนในชุม และคนในชุมชนก็จะได้รับความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้องจากบุคลากรจากสถาบันการศึกษา เป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ประชาชน จากจานวนอาจารย์ภายในคณะเภสัชศาสตร์ที่ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ที่ไม่มีประสบการณ์ในการทางานวิจัยที่นาความรู้มาบูรณาการกับชุมชนรวมทั้งการขอทุนสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งทางคณะฯ ได้เล็งเห็นความสาคัญและต้องการส่งเสริมให้อาจารย์ภายในคณะฯ ผลิตผลงานทางวิชาการและนาความรู้กระจายสู่ชุมชน จึงได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ เรื่องการส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัยสู่ชุมชน โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินงาน การสารวจชุมชน การขอเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนสาหรับการบูรณาการงานวิจัยสู่ชุมชนจากผู้ที่มีประสบการณ์ภายในคณะ เพื่อเป็นแนวทางและประโยชน์แก่อาจารย์ในการพัฒนางานวิจัยของตนเองต่อไป

Tags: No tags

Comments are closed.