การเขียนบทความทางวิชาการและการผลิตผลงานวิชาการด้านดนตรี

คณะกรรมการการจัดการความรู้ วิทยาลัยดุริยศิลป์

วิทยาลัยดุริยศิลป์ได้ระบุหัวข้อองค์ความรู้ด้านการทาวิจัย : การเขียนบทความทางวิชาการและการผลิตผลงานวิชาการด้านดนตรี มาจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยได้ร่วมกันประชุมกับคณาจารย์วิทยาลัยดุริยศิลป์ทั้งหมด เพื่อร่วมกันเลือกองค์ความรู้จากอาจารย์ที่มีความรู้ด้านการทาวิจัย ซึ่งได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรเศรษฐ์ อุดาการ เพื่อให้เป็นประธาน เนื่องจากอาจารย์ได้รับตาแหน่งทางวิชาการจากการทาผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรีและการเขียนบทความทางวิชาการ ทาให้สามารถเล่าและแบ่งปันประสบการณ์การทาผลงานทางวิชาการในแนวทางของดนตรี และแนะนาวิธีการต่างๆที่น่าสนใจ เพื่อให้อาจารย์ท่านอื่น ๆ ที่สนใจในการเขียนบทความทางวิชาการได้ศึกษาเพิ่มเติม ถึงแม้ว่าจากการจัดการความรู้ที่ได้ทามาตลอด 5 ปี ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทาผลงานวิชาการ ทาให้อาจารย์ประจาวิทยาลัยมีผลงานบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เพิ่มมากขึ้นจานวน 5 ท่าน ดังนี้ อาจารย์ธวัช อัศวเดชาฤทธิ์ อาจารย์หัทยา เฮ็ฟเนอร์ อาจารย์ธัญลักษณ์ ภู่ริยะพันธ์ อาจารย์อัจฉรา อุ่นใจ คณาจารย์ยังมีความเห็นว่าควรจัดกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ในหัวข้อเดิมเนื่องจากอาจารย์หลายท่านมีประสบการณ์ในการทาผลงานวิชาการแตกต่างกันออกไปทาให้สามารถแบ่งปันความรู้ที่น่าสนใจให้เพื่อนร่วมงานได้ และยังมีความก้าวหน้าใหม่ๆด้านการทาผลงานวิชาการได้แก่ เรื่องการจริยธรรมการวิจัยในคน และการอบรมการจริยธรรมการวิจัยในคนแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจารย์และนักวิจัย โดยเฉพาะอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาควรจะทาความเข้าใจและเข้าอบรมเพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรเช่นกัน
จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้จัดขึ้นในปีการศึกษา 2563นี้ คณาจารย์ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้เห็นว่าสามารถนาไปใช้ในการทาผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ตรงและบรรลุวัตถุประสงค์ของหัวข้อในการทาผลงานทางวิชาการของตัวเองได้มากที่สุด โดยมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงมาช่วยให้คาแนะนาและปรับวิธีการและขั้นตอนในการทาผลงานทางวิชาการให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์และยังช่วยให้หลักสูตรสามารถเตรียมความพร้อมของอาจารย์เพื่อให้อาจารย์มีความสามารถเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ในอนาคตต่อไป

Tags: No tags

Comments are closed.