การเขียนบทความทางวิชาการและการผลิตผลงานวิชาการด้านดนตรี

คณะกรรมการการจัดการความรู้ วิทยาลัยดุริยศิลป์

วิทยาลัยดุริยศิลป์ได้ระบุหัวข้อองค์ความรู้ด้านการทาวิจัย : การเขียนบทความทางวิชาการและการผลิตผลงานวิชาการด้านดนตรี มาจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยได้ร่วมกันประชุมกับคณาจารย์วิทยาลัยดุริยศิลป์ทั้งหมด เพื่อร่วมกันเลือกองค์ความรู้จากอาจารย์ที่มีความรู้ด้านการทาวิจัย ซึ่งได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรเศรษฐ์ อุดาการ เนื่องจากอาจารย์ได้รับตาแหน่งทางวิชาการจากการทาผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรีและการเขียนบทความทางวิชาการ ทาให้สามารถเล่าและแบ่งปันประสบการณ์การทาผลงานทางวิชาการในแนวทางของดนตรี และแนะนาวิธีการต่างๆที่น่าสนใจ เพื่อให้อาจารย์ท่านอื่น ๆ ที่สนใจในการเขียนบทความทางวิชาการได้ศึกษาเพิ่มเติม นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง 4 ครั้งที่ได้จัดขึ้นทุกวันพุธตลอด เดือนกุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้เห็นว่าสามารถนาไปใช้ในการทาผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ตรงและบรรลุวัตถุประสงค์ของหัวข้อในการทาผลงานทางวิชาการของตัวเองได้มากที่สุด โดยมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงมาช่วยให้คาแนะนาและปรับวิธีการและขั้นตอนในการทาผลงานทางวิชาการให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์
นอกจากนี้อาจารย์หลายท่านยังมีความคิดเห็นว่าหากได้รับคาแนะนาจากผู้ที่เคยเขียนบทความวิชาการทางดนตรีโดยเฉพาะแล้ว จะสามารถช่วยปรับวิธีการเขียน แนวทางการเขียนเนื้อหาในบทความทางวิชาการที่เป็นไปในเชิงวิชาการและมีคุณภาพที่ดี

Tags: No tags

Comments are closed.