การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสำเร็จการศึกษา

คณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา

สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานสนับสนุนภายใต้สังกัดฝ่ายวิชาการและวิจัย โดยมีพันธกิจ เกี่ยวกับงานต่าง ๆ ได้แก่ งานจัดการตารางสอน-ตารางสอบ งานรับลงทะเบียน งานทะเบียนประวัตินักศึกษา งานประมวลผลการศึกษา งานสำเร็จการศึกษา งานหลักฐานการศึกษา งานบริการข้อมูลสารสนเทศ และงานบริการคำร้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการ การเรียนการสอน และการบริหารงานของมหาวิทยาลัยบรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีบุคลากรในสังกัดฯ จำนวนทั้งสิ้น 15 คน
สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานและจำนวนบุคลากรที่มีอยู่ จึงได้มีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสำเร็จการศึกษา โดยผู้รับผิดชอบหลักที่ใกล้เกษียณอายุให้กับบุคลากรที่จะมารับมอบหมายงานดังกล่าวในอนาคต

Tags: No tags

Comments are closed.