การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานรับนักศึกษา

คณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา

ด้วยสำนักทะเบียนและบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการเรียนการสอนแก่อาจารย์ นักศึกษา ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ประกอบกับเห็นความสำคัญของงานรับนักศึกษาที่มีบุคลากรรับผิดชอบจำนวน 1 คน และได้อาจารย์มาช่วยงานในส่วนนี้ ซึ่งให้มาช่วยงานรับนักศึกษาด้วยความสามารถทางด้าน IT จะสามารถมาช่วยและเข้าใจขั้นตอนการรับสมัครเพื่อพัฒนาการรับนักศึกษาต่อไป สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้กำหนดประเด็นความรู้เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานรับนักศึกษาขึ้น เพื่อหาคนมาช่วยปฏิบัติงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน

Tags: No tags

Comments are closed.