การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประมวลผลการศึกษาเกี่ยวกับการเทียบโอนรายวิชา

คณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา

ด้วยสำนักทะเบียนและบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการเรียนการสอนแก่อาจารย์ นักศึกษา ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ประกอบกับสิ้นปีการศึกษา 2562 ได้มีบุคลากรของสำนักทะเบียนและบริการการศึกษา ได้เกษียณอายุ ลาออก ทำให้จำนวนบุคลากรของสำนักทะเบียนฯ ลดลง ทำให้ในปีการศึกษา 2563 สำนักทะเบียนและบริการการศึกษาต้องมีการปรับโครงสร้างภายใน และการปรับตำแหน่งหน้าที่ในการทำงาน เพื่อให้การทำงานยังคงประสิทธิภาพสำนักทะเบียนและบริการการศึกษา จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานให้กับบุคลากรที่จะมาดำเนินงานแทนบุคลากรเกษียณอายุ จึงได้กำหนดประเด็นความรู้เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประมวลผลการศึกษาเกี่ยวกับการเทียบโอนรายวิชาขึ้น เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติในการทำงานต่อไป

Tags: No tags

Comments are closed.