การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน

คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะนิติศาสตร์

สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจที่สาคัญ คือ การผลิตกาลังคนให้มีคุณสมบัติพร้อมเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา จึงควรมีความหลากหลายจากการจัดเรียนการสอนแบบดั้งเดิมในมหาวิทยาลัย โดยเปลี่ยนวิธีการสอนแบบการบรรยายในชั้นเรียน มาเป็นการสอนโดยนาสื่อการสอนออนไลน์มาช่วยพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะในชั้นเรียนระดับปริญญาตรีซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ แม้ว่าที่ผ่านมา การเรียนรู้โดยผู้สอนผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ผ่านการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ หรือการวิเคราะห์ปัญหา จาเป็นวิธีหนึ่งที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ แต่อย่างไรก็ตาม รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้มีพื้นฐานมาจากแนวคิดเดียวกัน คือ ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการเรียนรู้ของตนเอง และสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Constructivist) ด้วยตนเอง แต่การพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ย่อมส่งผลดีมากกว่าการเรียนแบบนั่งรับฟังหรือรับรู้จากสิ่งที่ผู้สอนพูดอยู่คนเดียวเป็นเวลานานๆ และการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าการพยายามทาความเข้าใจในสิ่งที่ผู้สอนอธิบายเพียงด้านเดียว ดังนี้ การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในระดับอุดมศึกษา จึงควรคานึงถึงองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ผู้สอน ผู้เรียน และ การที่ผู้เรียนได้เรียนรู้และทาการค้นคว้าข้อมูลได้ด้วยตนเองภายใต้กรอบมาตรฐานการศึกษาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาเป็นสาคัญ
ดังนั้น คณะนิติศาสตร์ จึงจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ในด้านการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อการสอนออนไลน์และปรับเปลี่ยนการสอนให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพการเรียนการสอนในปัจจุบัน และเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Tags: No tags

Comments are closed.