การใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (ACTIVE LEARNING) ในการจัดการเรียนการสอน

คณะกรรมการการจัดการความรู้ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี

จากการที่ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ ในปีการศึกษา 2565 รวมถึงการที่มหาวิทยาลัยพายัพกำหนดให้หลักสูตรฯ เป็นหนึ่งในหลักสูตรนำร่องที่จะรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในระบบ AUN-QA ซึ่งมีเกณท์การประเมินระดับหลักสูตรที่ระบุว่า กิจกรรมการเรียนการสอนต้องถูกนำมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และทุกรายวิชาจะต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (ACTIVE LEARNING) โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ระบุไว้ใน CLOs ซึ่งสอดคล้องกับ PLOs
ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คณาจารย์ทุกคนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ACTIVE LEARNING และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาของตนโดยใช้ ACTIVE LEARNING คณะกรรมการการจัดการความรู้ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี จึงจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (ACTIVE LEARNING) ในการจัดการเรียนการสอน”

Tags: No tags

Comments are closed.