การใช้มือถือผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

คณะกรรมการการจัดการความรู้ สานักการตลาดและสื่อสารองค์กร

ด้วยข้อจำกัดด้านจำนวนบุคลากรประจำสำนักการตลาดและสื่อสารองค์กร ที่ปัจจุบันมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 5 คน และมีผู้ออกแบบและผลิตสื่อได้เพียง 1 คน คือ นายณัฐพล เหล่ากุลดิลก ประกอบกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมีมากและต้องสื่อสารอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ปัจจุบันคนรุ่นใหม่สามารถใช้มือถือผลิตสื่ออย่างง่ายได้ ผ่านการใช้งาน Applications ต่าง ๆ ที่ให้บริการ Download ได้ฟรี เพื่อเป็นการปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการปรึกษาหารือร่วมกันว่าบุคลากรทุกคนจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ให้มีทักษะในการผลิตสื่ออย่างง่าย อันเป็นทักษะสมัยใหม่ในปัจจุบันที่ใคร ๆ ก็เรียนรู้ ฝึกฝน และทำได้
เมื่อบุคลากรทุกคนเปิดใจต้อนรับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะปรับตัว เพื่อให้ตนเองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้งานของสำนักฯ สำเร็จมากยิ่งขึ้น จึงกำหนดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นเวลา 2 วันที่ได้ใช้เวลาร่วมกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ วันที่ 5 เมษายน 2566 และวันที่ 19 เมษายน 2566 ในการสอนงาน (Coaching), เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist), การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning) เพื่อแลกเปลี่ยน แบ่งปัน ฝึกฝน จนมีผลงานการผลิตสื่อจากการใช้มือถือคนละ 3 ชิ้นงาน ที่น่าชื่นใจคือ แต่ละผลงานมีความสวยงามมากขึ้นตามทักษะที่ได้รับการฝึกฝนและพัฒนา และนำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้จริง

Tags: No tags

Comments are closed.