การใช้อุปกรณ์การสอนออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพ

คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะนิติศาสตร์

การเรียนการสอนออนไลน์ (Online learning) จัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีเรียนในรูปแบบเดิมๆ ให้เป็นการเรียนใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทาการสอน นอกจากนี้ความหมายอีกในหนึ่งยังหมายถึง การเรียนทางไกล , การเรียนผ่านเว็บไซต์
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online learning) จะเป็นเรียนทางผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยอยู่ในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ บวกเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สร้างการศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ์คุณภาพสูง โดยไม่จาเป็นต้องเดินทาง เกิดความสะดวกและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว
ทุกสถานที่ ทุกเวลา เป็นการสร้างการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชากร
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความชอบของตนเอง ในส่วนของเนื้อหาของเรียน ประกอบด้วย ข้อความ , รูปภาพ , เสียง , VDO และ Multimedia อื่นๆ สิ่งเหล่านี้จะถูกส่งตรงไปยังผู้เรียนผ่าน Web Browser ทั้งผู้เรียน , ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นทุกคน สามารถติดต่อ สื่อสาร ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนทั่วไป โดยการใช้ E-mail, Chat, Social Network เป็นต้น ด้วยเหตุนี้การเรียนรู้แบบออนไลน์ จึงเป็นเหมาะสาหรับทุกคน , เรียนได้ทุกเวลา
ลักษณะสาคัญของการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online learning) ผู้เรียนเป็นใครก็ได้ อยู่ที่ใดก็ได้ เรียนเวลาก็ใด เอาตามความสะดวกของผู้เรียนเป็นสาคัญ เนื่องจากโรงเรียนออนไลน์ได้เปิดเว็บไซต์ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
มีสื่อทุกประเภทที่นาเสนอในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะทั้ง ข้อความ, ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว, เสียง, VDO ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความสนใจ ในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังทาให้เหตุภาพของเนื้อหาต่างๆง่ายดายมากขึ้น ผู้เรียนสามารถเลือกวิชาเรียนได้ตามความต้องการ เอกสารบนเว็บไซต์ที่มี Links ต่อไปยังแหล่งความรู้อื่นๆ ทาให้ขอบเขตการเรียนรู้กว้างออกไป และเรียนอย่างรู้ลึกมากขึ้น
ประโยชน์ของการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online learning)

    • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน เนื่องจากไม่ได้จากัดอยู่ในสถานที่เดียวเท่านั้น
    • เกิดเครือข่ายความรู้ โยงใยออกไปไกล
    • เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
    • ช่วยลดช่องว่างระหว่างการเรียนรู้ในเมืองกับท้องถิ่น

ดังนั้น การเรียนรู้แบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ เป็นการเรียนที่มีความมีความยึดหยุ่นสูง เพราะฉะนั้นผู้เรียนจาต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนมากกว่าปกติ เพราะไม่มีใครมานั่งจ้าจี้จ้าไช ยิ่งเรียนยิ่งได้กับตัวเอง อีกทั้งยังทราบผลย้อนกลับของการเรียน ทั้งจาก E-Mail , การประเมินย่อย , การประเมินผลหลัก โดยใช้เว็บไซต์เป็นที่สอบ รวมทั้งการประเมินผลรวมตามการสอบ เพื่อเป็นการเช็คว่าผู้เรียนได้เข้ามาเรียนจริง สามารถทาข้อสอบได้ มีความเข้าใจในเนื้อหา
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา รูปแบบการ
เรียนการสอนก็มีการปรับเปลี่ยนโดยมีโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์เข้ามาใช้มากขึ้น ทาให้ผู้สอนและนักศึกษาต้องปรับตัวให้เข้าสถานการณ์โดยเฉาะอย่างยิ่งเรื่องการเรียนการสอนออนไลน์ ดังนั้นโปรแกรมที่นามาใช้เป็นส่วนสาคัญอย่างยิ่ง แต่ส่วนอุปกรณ์ประกอบที่จะนามาสนับสนุนก็มีความสาคัญเช่นกัน
ดังนั้น คณะนิติศาสตร์ จึงจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ในด้านการเรียนการสอนโดยกาหนด ประเด็นองค์ความรู้ คือ “การใช้อุปกรณ์การสอนออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพ” ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต โดยกาหนดให้อาจารย์ในคณะนิติศาสตร์วางแผนร่วมกันกับคณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะนิติศาสตร์ ในการดาเนินกิจกรรมให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพการเรียนการสอนในปัจจุบัน และเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Tags: No tags

Comments are closed.