การใช้เมนู Course Manager เว็บไซต์ ole.payap.ac.th

คณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักงานศาสนกิจ

สถานการณ์โควิด-19 ในปีการศึกษา 2563-2564 ทำให้การจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ Life Excellence ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมในห้องประชุมเปลี่ยนเป็นแบบออนไลน์ จึงมีการจัดทำเว๊ปไซด์ ole.payap.ac.th เพื่อให้นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Tags: No tags

Comments are closed.