การให้บริการการตรวจข้อสอบ

คณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา

ด้วยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ให้บริการและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมไปถึงการสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งในปีการศึกษา 2563 นี้ทางสำนักฯ ได้รับมอบหน้าที่เพิ่มเติมอีก 1 หน้าที่คือ การให้บริการการตรวจสอบข้อสอบ ดังนั้นทางสำนักฯ จึงมีความจำเป็นในการเรียนรู้กระบวนการการตรวจข้อสอบ และทำการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อให้บริการแก่คณาจารย์
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเทศและนวัตกรรมการศึกษาจึงเล็งเห็นว่าควรมีการจัดการความรู้ในเรื่อง การบริการการตรวจข้อสอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดเป็นประเด็นความรู้ของสำนักฯ ปีการศึกษา 2563 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยพายัพในเรื่องการพัฒนางาน

Tags: No tags

Comments are closed.