ขั้นตอนกำรฟ้องบังคับคดี

คณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักนิติการมหาวิทยาลัยพายัพ

เนื่องด้วยสำนักนิติการนิติการ พบว่าบุคลากรมีความเชี่ยวชาญและมีเทคนิคในการว่าความหรือเทคนิคการฟ้องบังคับคดีที่แตกต่างกัน และงานในสำนักนิติการ มุ่งเน้นในเรื่องของกฎหมายเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นหากบุคลากรในสำนักฯ มีความเชี่ยวชาญและมีเทคนิคในการฟ้องบังคับคดี ส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ได้ดียิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำนักนิติการจึงเล็งเห็นว่าควรมีการจัดการความรู้ในเรื่อง "การฟ้องบังคับคดี" หนึ่งในงานที่สำคัญมากของสำนักกฎหมายของมหาวิทยาลัยพายัพ และเพื่อให้บุคลากรหรือนิติกรคนใหม่ที่จะมารับผิดชอบดูแลงานการฟ้องบังคับคดีต่อจากบุคลากรที่ได้ออกไป ได้ศึกษาเรียนรู้งาน และสามารถดำเนินการตามขั้นตอนการฟ้องบังคับคดีต่อไปได้อย่ำงมีประสิทธิภาพจึงได้กำหนดเป็นประเด็นความรู้ ของสำนักฯ ปีการศึกษา 2565 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยในเรื่องการพัฒนางาน

Tags: No tags

Comments are closed.