งานสนับสนุนการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการการจัดการความรู้ สานักวิจัยและบริการวิชาการ

เพื่อให้ผู้ทึ่ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการทางานมากขึ้น สามารถนาความรู้ ที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์งานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะทาให้การทางานมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ ดาเนินไปอย่างคล่องตัว อีกทั้งยังก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ได้รับจากการจัดความรู้ อีกทั้ง ทาให้การปฏิบัติงานไม่สะดุดหรือติดขัดเมื่อมีการลาออกหรือรับคนเข้าทางานใหม่

Tags: No tags

Comments are closed.