จิตวิทยาในการสอนนักศึกษาที่ต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

คณะกรรมการการจัดการความรู้ วิทยาลัยดุริยศิลป์

วิทยาลัยดุริยศิลป์ได้ระบุหัวข้อองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน : จิตวิทยาในการสอนนักศึกษาที่ต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษ มาจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยได้ร่วมกันประชุมกับคณาจารย์วิทยาลัยดุริยศิลป์ทั้งหมด เพื่อร่วมกันเลือกองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน ซึ่งอาจารย์หลายท่านมีความคิดเห็นว่าจานวนของนักศึกษาที่ต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษมีจานวนเพิ่มมากขึ้นและมีมาอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ ทาให้คณาจารย์ที่ไม่มีความรู้ด้านจิตวิทยาในการสอนนักศึกษาพิเศษไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรก และคณาจารย์ยังขาดทักษะในการสื่อสารกับนักศึกษากลุ่มนี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียน และปรับตัวให้เข้ากับการเรียนของวิทยาลัยฯได้อย่างมีความสุข ที่ประชุมจึงเห็นว่าหัวข้อนี้มีความน่าสนใจจึงเห็นควรให้เชิญอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จานวน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์เนตรดาว ธงซิว อาจารย์ยุวดี อัครลาวัณย์ และอาจารย์ทีปประพิณ สุขเขียว ที่มีความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นมาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในการสอนและการจัดการเรียนการสอน วิธีการสื่อสารกับนักศึกษากลุ่มพิเศษเพื่อให้คณาจารย์วิทยาลัยดุริยศิลป์มีความสามารถจัดการเรียนการสอนชั้นเรียนที่มีนักศึกษากลุ่มพิเศษเรียนร่วมกับนักศึกษาอื่น และยังทาให้คณาจารย์มีความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจ การสื่อสารเพื่อให้ตรงเป้าหมาย ตรงประเด็น ตามที่คณาจารย์และนักศึกษากลุ่มพิเศษนี้มีความต้องการ

Tags: No tags

Comments are closed.