ทักษะการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ

จากการที่ปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2565 รวมถึงการเปิดหลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2565 ทาให้ทางหลักสูตรต้องเตรียมอาจารย์ให้มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งนี้การจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ อาจารย์ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 ผลงานในรอบ 5 ปี สาหรับหลักสูตรปริญญาตรี ส่วนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 ผลงานในรอบ 5 ปี จึงทาให้อาจารย์ต้องมีการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ ประกอบกับทางมหาวิทยาลัยได้มีประกาศ เรื่อง การผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ซึ่งกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคน ผลิตผลงานทางวิชาการให้แล้วเสร็จอย่างน้อย 1 รายงานในระยะเวลาทุก ๆ 3 ปี โดยนับระยะเวลาต่อจากประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง ปรับเปลี่ยนการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา ฉบับลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559
จากที่กล่าวมาทาให้อาจารย์ทุกคนจะต้องผลิตผลงานทางวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ จึงจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “เทคนิคการทักษะการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

Tags: No tags

Comments are closed.