ประชากรและการกำหนดกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย

คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร

การพัฒนา การจัดการศึกษาตามพันธกิจอุดมศึกษา ให้มีคุณภาพระดับสูงนั้น จำเป็นต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ การสอน การวิจัย และประสบกำรณ์วิชำชีพ ซึ่งกำรเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการผลิตผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการเป็นกระบวนการที่สำคัญอีกกระบวนการหนึ่ง เพื่อให้มีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐาน
ดังนั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ทำให้คณาจารย์คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร ได้มีการพัฒนาผลงานวิชาการ อันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ อันจะทำให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมคณาจารย์พัฒนาตัวเอง โดยมุ่งแสวงหาความรู้และความคิดใหม่ๆ ทางการศึกษา และเป็นการเพิ่มโอกาสให้คณาจารย์คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สามารถผลิตผลงานทางวิชาการ และเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการได้
ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริหารคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร และทางคณะกรรมการการจัดการความรู้ประจำปี 2560 ได้ร่วมกันประชุมเพื่อเลือกองค์ความรู้จากอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้คณาจารย์ในคณะฯ สามารถนำไปปฏิบัติและปรับใช้ในการกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในงานวิจัยต่อไป

Tags: No tags

Comments are closed.