มาแล้วพี่จ๋า KM Excel ที่พี่อยากได้

คณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักบริหารการเงิน

สืบเนื่องจากปีการศึกษา 2563 ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ EXCEL ขั้นพื้นฐาน และระดับที่สูงขึ้น หลังจากที่บุคลากรในสำนักบริหารการได้นำมามาเป็นเครื่องมือในการจัดทำรายงาน ทำให้เกิดความประสงค์ที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมในส่วนที่ตนได้นำไปใช้ เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ในนำเครื่องมือ เทคนิคต่างๆ ที่สามารถนำมาปรับาใช้ในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น คณะกรรมการจึงได้ระดมความคิดภายใต้หลักการ PDCA CYCLE
PLAN ในปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการ KM ได้จัดทำแผนในการเพิ่ม และพัฒนาความรู้ความสามารถ และได้เห็นความสำคัญขอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงได้จัดทำโครงการขึ้นและ ได้ขอความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ศิรินณา ศิรินภาพันธุ์ อาจารย์คณะบัญชีและการเงิน ในการเพิ่มพูนความรู้ด้าน EXCEL ให้แก่บุคลากร
DO สำนักบริหารการเงิน ได้ขอความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ศิรินณา ศิรินภาพันธุ์ อาจารย์คณะบัญชีและการเงิน ในการเพิ่มพูนความรู้ด้าน EXCEL ให้แก่บุคลากร ในปีการศึกษา 2563 – 2564 บุคลากรได้นำความรู้ที่ได้รับนำมาปรับเปลี่ยนใช้ในการทำงาน
CHECK หลังจากบุคลากรได้นำความรุ้ด้าน EXCEL มาปรับใช้ในการทำรายงาน พบว่า บุคลากรบางท่านสามารถเข้าใจและสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี แต่บางท่านยังขาดความรู้ความเข้าใจในบางเครื่องมือ และประสงค์อยากเรียนรู้เพิ่มเติมในส่วนที่ตนสนใจและสร้างความเข้าใจมากยิ่งขึ้น จึงได้ปรึกษาหารือกัน เห็นควรว่า ท่านที่มีความเข้าใจในเรื่องใดก็นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เพื่อนำองค์ความรู้ความเข้าใจในท่านนั้นๆมาแลกเปลี่ยนกันในองค์กร โดยไม่ได้จำกัดว่าเป็นผู้ที่มีอายุงานที่มากกว่า หรือน้อยกว่า
ACT จึงจัดให้มีโครงการ KM EXCEL อีกครั้งภายใต้หัวข้อ “มาแล้วพี่จ๋า KM Excel
ที่พี่อยากได้” เป็นการจัดทำโครงการภายใต้นโยบาย พี่สอนน้อง น้องเทรน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรใหม่ ที่มีทักษะ ความรู้ ความถนัด ทางด้าน EXCEL เป็นอย่างดี

Tags: No tags

Comments are closed.