วิธีรับมือกับนักศึกษาภาวะโรคซึมเศร้า

คณะกรรมการประกันคุณภาพ สำนักบริหารทรัพย์สิน

การจัดทำ ข้อมูลการให้ความรู้เกี่ยวกับสภาวะโรคซึมเศร้าเพื่อ ให้บุลากรมีความรู้ ความเข้าใจสามารถรับสัญญาณความไม่ปกติจากตัวนักศึกษาในเบื้องต้น ซึ่งเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นได้ เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อนักศึกษาที่เป็นโรคซึมเศร้า และแนะนำการช่วยเหลือนักศึกษาที่เป็นโรคซึมเศร้าได้อย่างถูกวิธี

Tags: No tags

Comments are closed.