ห้องสมุดบลูม / Bloom Library

คณะกรรมการการจัดการความรู้ หน่วยงาน สถาบันภาษาศาสตร์

เนื่องจากภาษามีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในทุกแง่มุมของผู้คน ตั้งแต่ความต้องการในทางปฏิบัติที่เราแต่ละคนเผชิญอยู่ทุกวันไปจนถึงการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของประสบการณ์ในชีวิตและแม้ว่าการศึกษาพหุภาษาและการรู้หนังสือท่ามกลางกลุ่มภาษาของชนกลุ่มน้อยจะกำลังก้าวหน้าไปในหลายๆพื้นที่ทั่วโลก แต่ทว่าการจะผลิตวรรณกรรมหรือสื่อต่างๆในหลากหลายภาษาให้ออกมาอย่างต่อเนื่องนั้นก็ยังมีอุปสรรคหลายอย่าง
ดังนั้นสถาบันภาษาศาสตร์ ซึ่งทำงานร่วมกับองค์กร SIL เพื่อให้เข้าถึงชุมชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงได้มีการผลิตซอฟต์แวร์ Bloom เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแก่กลุ่มภาษาต่างๆ

Tags: No tags

Comments are closed.