เทคนิคการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์

คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์

สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องปิดการเรียนการสอนในห้องเรียนมาจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ มีการทำกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ในภาคการเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และต่อเนื่องมีในปีการศึกษา 2563 และเพื่อให้คณะฯ ได้ทราบวิธีการและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่จะทำให้ประสิทธิภาพการเรียนการสอนของคณะวิชาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการจัดการความรู้จึงได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอน เพื่อเป็นการรวบรวมความรู้และค้นหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

Tags: No tags

Comments are closed.