เทคนิคการทาคลิป VDO เพื่อเผยแพร่ความรู้

คณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ด้วยสำนักแผนและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เป็นหน่วยงำนส่งเสริมกำรพัฒนำปรับปรุงกำรดำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำน ทั้งกำรสร้ำงควำมเข้ำใจในเรื่องกรจัดทำแผนงำน กำรกำรจัดกำรควำมรู้ กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ดังนั้นจึงมีควำมจำเป็นต้องเผยแพร่องค์ควำมรู้ดังกล่ำวให้กับผู้รับบริกำรทุกกลุ่ม ทั้งอำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และนักศึกษำ ของมหำวิทยำลัยพำยัพ ในปีกำรศึกษำ 2561 ที่ผ่ำนมำ ได้มีกำรจัดอบรมเผยแพร่ในเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สำหรับนักศึกษำ โดยปรับรูปแบบกำรบรรยำยเป็น กำรนำเสนอ คลิป VDO ร่วมด้วยเพื่อดึงดูดควำมสนใจ และกระชับเวลำมำกขึ้น ทั้งนี้ได้รับควำมกรุณำจำก อำจำรย์ ดร.โรเบิร์ต แบทซิงเงอร์ อำจำรย์ประจำสำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ได้มำช่วยสอนในเรื่องกำรจัดทำ คลิป VDO แก่ผู้อำนวยกำรสำนักแผนฯ จนกระทั่งจัดทำสำเร็จ และใช้เผยแพร่ในกำรอบรมเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่นักศึกษำ โดยจัดทำจำนวน 2 คลิป 1) เรื่อง PDCA และ 2) เรื่อง กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่นักศึกษำ โดยผลกำรตอบรับเป็นไปด้วยดี
สำนักแผนและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจึงเล็งเห็นว่ำควรมีกำรจัดกำรควำมรู้ในเรื่อง เทคนิคกำรทำคลิป VDO เผยแพร่ควำมรู้ จึงได้กำหนดเป็นประเด็นควำมรู้ของสำนักฯ ปีกำรศึกษำ 2562 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัยในเรื่องกำรพัฒนำงำน (กำรประชุมสำนักแผนและกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 21 ตุลำคม 2562)

Tags: No tags

Comments are closed.